Download tài liệu

Cấu trúc it take và spend trong tiếng Anh

Cấu trúc it take và spend là cấu trúc gặp nhiều nhất trong các bài viết lại câu. Dưới đây là một số kiến thức cơ bản về cấu trúc này.
 
 

 

Xem thêm: Học tiếng Anh giao tiếp miễn phí cho người mất gốc hiệu quả 

nhất tại link dưới enlightenedenlightened

 

http://langmaster.edu.vn/hoc-tieng-anh-giao-tiep-hieu-qua-cho-nguoi-mat-goc 

 

 

CẤU TRÚC It take và spend

It takes sb + time + to do sth = Sb spend(s) + time + doing sth
 
(Ai đó dành / mất bao nhiêu thời gian để làm việc gì)
 
 

Một vài ví dụ về cấu trúc it take và spend


It takes John 30 minutes to walk to school.
= John spends 30 minutes walking to school.
John mất 30 phút để đi bộ tới trường.
It took us three days to repair his car.
= We spent three days repairing his car.
Chúng tôi mất ba ngày để sửa xe của anh ta.
I will spend two weeks reading the new book.
= It will take me two weeks to read the new book.
Tôi sẽ dành hai tuần để đọc quyển sách mới.

CẤU TRÚC It take và spend ở từng ngữ cảnh

 

1. CẤU TRÚC It take và spend ở ngữ cảnh hiện tại:

 
It takes      (tác nhân)  thời gian to_V      O
 
 
VD: It takes three days to repair this printer. Phải mất ba ngày mới sửa được máy in này.
       It takes me three days to repair this printer. Tôi phải mất ba ngày mới sửa được máy in này.
       How long does it take you to repair this printer? Bạn phải mất bao lâu mới sửa xong máy in này.
 

2. CẤU TRÚC It take và spend ở ngữ cảnh tương lai:        

 
It will take     (tác nhân) thời gian       to_V O
 
 
VD: It will take us a few days to fulfill our assignment. Chúng ta sẽ phải mất vài ngày mới hoàn tất nhiệm vụ được giao.
    How long will it take us to fulfill our assignment? Chúng ta sẽ phải mất bao lâu mới hoàn tất nhiệm vụ được giao?
 

3. CẤU TRÚC It take và spend ở ngữ cảnh quá khứ:

 
It took        (tác nhân)   thời gian to_V       O
 
VD: It took three days to repair this printer. Đã phải mất ba ngày mới sửa được máy in này.
    It took me three days to repair this printer. Tôi đã phải mất ba ngày mới sửa được máy in này.
       How long did it take you to repair this printer? Bạn đã phải mất bao lâu mới sửa xong máy in này?

Bài tập về cấu trúc it take và spend


It takes/ took + O + time + to V<->S +spend(s)/ spent + time + V-ing

1. I walk to school in 20 minutes everyday.
It ……………………………………….
I ……………………………………….
2. last week , she spent 2 days tidying her room.
It ……………………………………………..
3. They used to go to school in half an hour .
It ……………………………………..
They …………………………………………
4. We often spend 30 minutes reviewing our lesson before class.
It …………………………………………………………………………..
5. It took him twelve hours to fly from Hanoi to London.
He …………………………………………………

Trên đây là 1 vài nét cơ bản nhất về cấu trúc it take và spend. Hi vọng những kiến thức này sẽ hữu ích cho bạn.
 
Chúc bạn học tiếng Anh thành công!
 
 
 
 
 

Bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến