Download tài liệu

CẤU TRÚC it is the first time - CẤU TRÚC, VÍ DỤ, BÀI TẬP

CẤU TRÚC it is the first time

(Đây là lần đầu tiên làm cái gì)
 
Cấu trúc: It’s the first time smb have ( has ) + PII smt ( Đây là lần đầu tiên ai làm cái gì )

Ví dụ: It’s the first time we have visited this place.( Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới thăm nơi này )
 

 

Xem thêm: Học tiếng Anh giao tiếp miễn phí cho người mất gốc hiệu quả 

nhất tại link dưới enlightenedenlightened

 

Cách học tiếng Anh hiệu quả nhất tại nhà

 

 
 

Bài tập cấu trúc it is the first time

 
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
 
It was the first time I _______in such an important match.
A. was ever playing
B. have ever played
C. have ever been playing
D. had ever played
 
Đáp án đúng: D
 
Tham khảo:
 
 
 

Bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến